wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Inteligentny dom » Technologia Zigbee » 4x Głowica Termostat + Bramka Zigbee Lan Tuya SET4
4x Głowica Termostat + Bramka Zigbee Lan Tuya SET44x Głowica Termostat + Bramka Zigbee Lan Tuya SET44x Głowica Termostat + Bramka Zigbee Lan Tuya SET44x Głowica Termostat + Bramka Zigbee Lan Tuya SET44x Głowica Termostat + Bramka Zigbee Lan Tuya SET44x Głowica Termostat + Bramka Zigbee Lan Tuya SET44x Głowica Termostat + Bramka Zigbee Lan Tuya SET4
 • 4x Głowica Termostat + Bramka Zigbee Lan Tuya SET4
 • 4x Głowica Termostat + Bramka Zigbee Lan Tuya SET4
 • 4x Głowica Termostat + Bramka Zigbee Lan Tuya SET4
 • 4x Głowica Termostat + Bramka Zigbee Lan Tuya SET4
 • 4x Głowica Termostat + Bramka Zigbee Lan Tuya SET4
 • 4x Głowica Termostat + Bramka Zigbee Lan Tuya SET4
 • 4x Głowica Termostat + Bramka Zigbee Lan Tuya SET4
 • Nowość

  4x Głowica Termostat + Bramka Zigbee Lan Tuya SET4

  Koszt wysyłki: od 8,00 zł

  Numer katalogowy: 43544672

  Kod producenta: ZRT1-SET4LAN

  Stan magazynowy: 6826 szt.

  Kod EAN: 5903794123267

  Cena: 799,99 zł

  Ilość: szt.
  Dodaj do koszyka

  dodaj do schowka

  • Opis produktu
  • Recenzje produktu (0)

  Zestaw do domu lub biura

  G?owica Termostatyczna i Centralka  ZigBee WiFi TUYA z mo?liwo?ci? rozbudowy

  Inteligentny termostat grzejnikowy kompatybilny z ZigBee 3.0 oraz Tuya Smart Life

  Umo?liwia inteligentne sterowanie grzejnikiem lub sterowanie zdalne za pomoc? smartfona i  najpopularniejszej aplikacji do zarz?dzania inteligentnym domem. Rozbudowany harmonogram pozwala na precyzyjne  godzinowe ustawienie temperatury dla ka?dego dnia tygodnia, a system wykrywania otwarcia okna powoduje automatyczne  zamkni?cie zaworu grzejnika.

  Zastosowanie urz?dzenia w domowym systemie  ogrzewania  pozwala na uzyskanie oszcz?dno?ci w wydatkach na ogrzewanie nawet do 30% rocznie.

  W zestawie znajduje si? bramka/centralka  ZigBee  b?d?ca w?z?em" po mi?dzy elementami systemu a serwerem cloud Tuya Smart - do bramki mo?na do??czy? a? do 50ciu urz?dze? tworz?c inteligentny system sterowania domem lub biurem .

  • Termostaty pasuj?ce do zestawu dost?pne s? w ofercie nr: 9386437241
  • Pozosta?e urz?dzenia pasuj?ce do zestawu znajda Pa?stwo w naszej ofercie pod has?em Zigbee

  Zadbaj o komfort swojego otoczenia

  Mo?esz w ?atwy spos?b ustawi? automatyzacj? ogrzewania  w zale?no?ci od pory dnia, ustawionego harmonogramu lub informacji z innych element?w systemu. Podgl?d danych w historii a? do roku wstecz umo?liwia kontrol? i optymalizacj? koszt?w ogrzewania w Twoim Inteligentnym Domu

  • Sterowanie temperatur? zdalnie z aplikacji TUYA Smart
  • Terminarz - planowany tygodniowy cyklu automatyki z mo?liwo?ci? ustawienia temperatury dla ka?dej godziny osobno.
  • Scenariusz - sterowanie automatyczne wed?ug ustawionych zale?no?ci pomi?dzy innymi elementami systemu, pory dnia lub temperatury
  • Podgl?d bie??cej i ustawionej temperatury, a tak?e przegl?d  osi?gni?tych poziom?w temperatur oraz ich ustawie? w zakresie dnia, tygodnia , miesi?ca i roku
  • Sterowanie grupowe umo?liwia jednocze?nie ustawi? temperatur? na kilku urz?dzeniach.
  • Pier?cie? mocuj?cy wykonany z metalu - mo?na solidnie zamocowa? w przeciwie?stwie do tanich rozwi?za? z plastikowym pier?cieniem
  • Identyfikacja stanu pracy standby/heating - mo?liwo?? wykorzystania do sterowanie kot?em C.O za pomoc? zewn?trznego modu?u (r?wnie? w naszej ofercie)

  Wbudowany wy?wietlacz LED umieszczony jest pod p??przezroczyst? obudow?

  W czasie zmiany ustawie? wy?wietlacz jest automatycznie w??czany, jest bardzo czytelny i pozwala na komfortow? regulacj? lokaln?.

  W trakcie normalnej pracy wy?wietlacz pozostaje wygaszony, urz?dzenie komponuje si? z ka?dym wn?trzem nie rzucaj?c si? w oczy.

  ?atwo demontowana os?ona pozwala na bezproblemow? wymian? baterii, kt?ra jest rzadk? czynno?ci? , poniewa? z uwagi na zaawansowane procesy oszcz?dzania energii, mo?liwe jest  uzyskanie czasu pracy do 12miesiecy na jednym komplecie baterii.

  Do zasilania zastosowano popularne i niedrogie baterie typu "paluszek" (2szt.), dzi?ki czemu utrzymanie systemu inteligentnego ogrzewania jest ekonomiczne, a oszcz?dno?ci  z zastosowania automatyki s? bardzo wymierne i inwestycja szybko si? zwraca.

  Wygodna obs?uga zdalna i lokalna

  1. Urz?dzenie posiada wielofunkcyjne manipulator, za pomoc? kt?rego  mo?na : sparowa? z centralk?, regulowa? ustawienia, zablokowa? przed dzie?mi
  2. Czytelny wy?wietlacz LED jest automatycznie w??czany i wygaszany aby zminimalizowa? zu?ycie energii.
  3. Zestaw dopasowuj?cy umo?liwia monta? do ka?dego rodzaju zaworu grzejnikowego

  G?owica ma predefiniowane 5 funkcji u?atwiaj?cych jej wygodne u?ytkowanie.

  • WindowOP - podczas wietrzenia, po wykryciu nag?ego spadku temperatury urz?dzenie zamyka zaw?r w celu oszcz?dzania energii cieplnej
  • Anti-Freeze - zabezpieczenie przed zamarzaniem- je?li zaw?r jest wy??czony, a temperatura w pomieszczeniu spadnie poni?ej 5st.C, to  termostat b?dzie utrzymywa? temperatur? minimaln? 5st.C aby zabezpieczy? instalacj? przed zamro?eniem
  • ChildLock - zabezpieczenie przed dzie?mi , je?li wci?ni?to manipulatora na d?u?ej, zostanie on deaktywowany.
  • Battery Alert- informacja o niskim poziomie baterii
  • Holiday Mode - szybkie prze??czenie termostatu do trybu wakacyjnego, temperatura b?dzie utrzymywana na sta?ym wcze?niej ustawionym poziomie

  Powi?ksz mo?liwo?ci swojego inteligentnego domu

  Z uwagi na swoje zalety ZigBee zyskuje nowych u?ytkownik?w bardzo szybkim tempie

  Przybywa nowych, kompatybilnych element?w systemu, kt?rych wsp?ln? cech? jest niezawodno?? i niewielkie wymiary, co jest mo?liwe dzi?ki znikomemu poborowi pr?du, a co za tym idzie- braku konieczno?ci stosowania du?ych zestaw?w bateryjnych.

  Urz?dzenia ZigBee warto stosowa? tam, gdzie pewno?? dzia?ania zautomatyzowanych proces?w ma zasadnicze znaczenie.

  Poniewa? zarz?dzanie automatyzacj? realizowane jest przez centralk? (bramk?), zaprogramowane regu?y zostan? zrealizowane nie zale?nie od dost?pu do sieci WiFi czy w przypadku braku ??czno?ci z internetem.

  W zestawie znajduje si? Brama/Centralka LAN ZigBee v3.0 Tuya Smart Life

  Urz?dzenie ??cz?ce niezawodno?? standardu ZigBee z najpopularniejsz? aplikacj? zarz?dzania inteligentnym domem.

  Centralka pozwala na integracj? do 128 element?w systemu ZigBee dzi?ki czemu mo?na zbudowa? wielosystemow? instalacj? inteligentnego domu zarz?dzan? z jednej wsp?lnej aplikacji Tuya Smart Life, z mo?liwo?ci? wsp??dzia?ania i automatyzacji urz?dze? w ramach r??nych standard?w komunikacyjnych.

  ?atwo?? integracji nowych urz?dze? to niew?tpliwa zaleta ZigBee

  Dodanie nowego urz?dzenia wymaga tylko wci?ni?cia przycisku na nim i potwierdzenia  dodania w aplikacji.

  Urz?dzenia ZigBee s? ze sob? kompatybilne

  Szybko?? dzia?ania, stabilna i bezpieczna komunikacja oraz niski pob?r mocy to g??wne zalety ZigBee

  ZigBee to otwarty standard komunikacji radiowej wspierany przez wiod?cych producent?w elektroniki u?ytkowej zrzeszonych w ramach stowarzyszenia Zigbee Alliance.

  Aktualna wersja ? ZigBee 3.0 ? zosta?a opracowana z my?l? o systemach Internetu rzeczy i systemach inteligentnego domu.

  Automatyzacja proces?w mi?dzy elementami systemu realizowana jest  w centralce, a nie w chmurze, dzi?ki czemu poszczeg?lne akcje wykonywane s? znacznie szybciej.

  Topologia kraty (mesh) zapewnia stabiln? komunikacj? miedzy bram? a poszczeg?lnymi elementami sytemu, gdy? ka?dy odbiornik jest za razem nadajnikiem. Uszkodzenie pojedynczego urz?dzenia nie powoduje zatrzymania pracy ca?ej sieci.

  Nisk? pob?r mocy potrzebny do dzia?ania element?w systemu, dzi?ki czemu urz?dzenia (w?z?y) ZigBee mog? zazwyczaj pracowa? przez wiele lat na pojedynczej baterii.

  Inteligentny dom w Twoim r?ku!

  Tuya Smart Life przyst?pi?o do ZigBee Alliance dzi?ki czemu otworzy?y si? ogromne mo?liwo?ci rozbudowy systemu o nowe elementy.

  • integracja ponad 11000 r??nych urz?dze?
  • 30 kategorii (sterowanie, klimatyzacja, monitoring, etc.)
  • 10000 producent?w urz?dze? inteligentnych
  • codziennie rozwijana o nowe funkcje i obs?ugiwane urz?dzenia
  • dost?pna darmowo dla Android i iOS

  Dedykowana aplikacja Tuya Smart Life- ?atwa instalacja i bezproblemowa obs?uga.

  Gdziekolwiek jeste?, mo?esz kontrolowa? bezpiecze?stwo swojego mienia!

  Specyfikacja techniczna termostatu:

  • Protok?? ZigBee: wersja 3.0 wg standardu: 802.15.4
  • Zakres regulacji: 5-30st.C
  • Dok?adno??: 0,5st.C
  • Zasilanie: Bateryjne, 2x 1,5V AA (brak w zestawie)
  • Typ anteny: wbudowana
  • Waga netto: 120g
  • Wymiary: 55x94mm
  • Mocowanie: M30x1,5 (adaptery w zestawie)
  • Aplikacja: Tuya lub Smart Life

  Specyfikacja techniczna bramki:

  • Protok?? ZigBee: wersja 3.0 wg standardu: 802.15.4
  • Z??cze LAN RJ45
  • Waga netto: 50g
  • Wska?nik statusu: 2x LED
  • Zasilanie  Micro USB 5V DC
  • Temperatura pracy: -10-55 ?
  • Wilgotno??: 10% -90% RH (bez kondensacji)
  • Wymiary: 8,5 x 9 x 2,2cm
  • Aplikacja: Tuya lub Smart Life

  W zestawie znajduje si?:

  • G?owica termostatyczna Zigbee -4szt
  • Adaptery do zawor?w grzejnikowych -1kpl
  • Bramka Zigbee LAN Tuya -1szt

  Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

  Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.

  Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
  Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
  Nie pokazuj więcej tego komunikatu